Ενημέρωση για εμπορικές επιχειρήσεις, εστίασης και εκπαίδευσης

H Ομοσπονδία Επαγγελματιών , Βιοτεχνών και Εμπόρων σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

• στο λιανικό εμπόριο

• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και

• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: š

α) Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,

β) Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

• 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

• 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

• 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

1)š Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας

1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας

1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ

2) Μηχανήματα-Εξοπλισμός

2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος

2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά

2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης (έως 30 % του συνολικού κόστους της επένδυσης)

3) Μεταφορικά μέσα

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης έως 25.000 € και έως 30% του συνολικού κόστους της επένδυσης

3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας έως 100% του συνολικού κόστους της επένδυσης και

3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€

4) Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (μέχρι 14.000 €, δηλαδή  7.000 € ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά)

5) š Ψηφιακή Προβολή (μέχρι 8.000 €)

6) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (αφορά μόνο νέο προσωπικό μέχρι 30.000 € και έως 40% του προϋπολογισμού) š

7)  Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €

Επιδότηση 50%

 

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη: 19 Απριλίου 2019

Αφήστε μια απάντηση