Ενημέρωση από την Δ/νση ανάπτυξης Π.Ε.Χίου Τμήμα εμπορίου σχετικά με τις εκπτώσεις.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΙΟΥ

ΘΕΜΑ.: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έναρξης της περιόδου των εκπτώσεων από την Δευτέρα 14
Ιανουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 σας παρακαλούμε να επιστήσετε την
προσοχή στα μέλη σας όσον αφορά τα παρακάτω:
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας
μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η
αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε
περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην
προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο
ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά
κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από ….
% – έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα
είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων πρέπει να εμφανίζεται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή του
προϊόντος, προκειμένου η σύγκριση τους να είναι απλή και σαφής. Συμπληρωματικά μπορεί να
αναφέρεται και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης στο χώρο πώλησης γενικά ή ανά προϊόν. Ο
τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται
στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι υπεύθυνοι των σημείων πώλησης θα πρέπει, σε
περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε αμέσως είτε
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που τάσσεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι η παλαιά
τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπου στην
παρούσα αναφέρεται το είδος του προϊόντος νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην
επιχείρηση. Οι πρακτικές επικοινωνίας του παρόντος διενεργούνται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα και προ αιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και στους παραβάτες των
διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως
όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3%
του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Παράλληλα με τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ.1 αρ.16 Ν.4177/2013 τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων δηλ. την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.

Ο Προϊστάμενος της Δνσης Ανάπτυξης
Ανδρέας Κωστίδης
Χημικός Μηχανικός
Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης

Αφήστε μια απάντηση